نمونه انجام شده آزمون tat , نمونه تفسیر tat (دو نمونه)
تعداد صفحات: 26 (دو نمونه) نوع فایل: WORD فهرست مطالب: مشخصات آزمودنی شرح حال آزمودنی اجرای 10 عدد از کارت های TAT (داستان- سطح ...
قیمت محصول : 9,000 تومان
خرید، دانلود و توضیح
نمونه اجرا شده آزمون رورشاخ , نمونه انجام شده تست رورشاخ (دو نمونه)
تعداد صفحات: 30 (دو نمونه) نوع فایل: WORD فایل هدیه: کارت های رورشاخ (10 کارت) راهنمای نمره گذاری و تفسیر رورشاخ بر اساس سیستم اکسنر (55 صفحه) ...
قیمت محصول : 7,000 تومان
خرید، دانلود و توضیح
تفسیر تست mmpi فرم کوتاه , نمونه انجام شده تست mmpi فرم کوتاه (نمونه اول)
تعداد صفحات: 4 نوع فایل: WORD فهرست مطالب: مشخصات آزمودنی نمرات خام و T نیمرخ روانی تفسیر نمرات مقیاس های اعتبار و بالینی ...
قیمت محصول : 10,000 تومان
خرید، دانلود و توضیح
نمونه ای از تفسیر آزمون tat , دانلود نمونه آزمون tat (نمونه سوم)
تعداد صفحات: 13 نوع فایل: WORD فهرست مطالب: مشخصات آزمودنی شرح حال آزمودنی اجرای 10 عدد از کارت های TAT (داستان- سطح توصیفی- سطح تفسیری- سطح ...
قیمت محصول : 5,000 تومان
خرید، دانلود و توضیح
یک نمونه آزمون tat , نمونه اجرا شده تست tat (نمونه دوم)
تعداد صفحات: 13 نوع فایل: WORD فهرست مطالب: مشخصات آزمودنی شرح حال آزمودنی اجرای 9 عدد از کارت های TAT (داستان- سطح توصیفی- سطح تفسیری- سطح ...
قیمت محصول : 5,000 تومان
خرید، دانلود و توضیح
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15